Jak Google korzysta z plików cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INFORMACJA O PLIKACH COOKIE

PROFESSIONAL SECURITY Sp. z o. o. z siedzibą w Łódź ul. Zbąszyńska 13 Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS: 0000408617 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego. Nip: 7262663024 Regon: 365848291
Dokumenty: Polityka Prywatności Edycja: 2020-01-20
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych jest Professional Security Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez właściwy sąd pod numerem KRS: 0000646785, NIP: 7262663024, zwany/a dalej "Administratorem".
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w ww. podmiocie jest możliwy dostępny pod adresem e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz numerem telefonu +48 502 136 701.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz postanowieniach niniejszego regulaminu, ustawie z
dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), ustawie z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
2004 nr 54 poz. 535 z zm.)
4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w formie formularzy umożliwiających wprowadzenia danych, w
tym danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie
następuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie kontaktowe.
5. Proces rekrutacji jest prowadzony w celu zatrudnienia osób, których dane dotyczą tj. kandydatów do pracy.
6. Proces przetwarzania danych osobowych pracowników jest prowadzony w celu świadczenia pracy przez
pracowników oraz realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Proces obsługi klienta jest prowadzony w celu świadczenia produktów i usług na rzecz kontrahentów, w których
imieniu występują ich przedstawiciele.
8. Proces sprzedaży jest prowadzony w celu przedstawienia oferty własnych produktów i usług oraz zawarcia
umowy.
9. Proces marketingowych jest prowadzony w celu możliwości przedstawienia oferty własnych produktów i usług
dedykowanymi kanałami komunikacji.
10. Proces kontroli dostępu jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa obszarów podlegających ochronie.
11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, okresem przechowywania danych oraz formą podania
danych jak i ich odbiorców w przypadku poszczególnych procesów są:
Podstawa prawna
przetwarzania
Art. 6 ust.
1 pkt a),
b) i f)
Art. 6 ust.
1 pkt a),
b), c), i f)
Art. 6 ust. 1
pkt b) i c) i f)
Art. 6 ust. 1
pkt b), c) i f)
Art. 6 ust.1
pkt b),c) i f)
Art. 6 ust. 1
pkt a) i f)
Art. 6 ust. 1
pkt c) i f)
Okres
przechowywania 2 lata 50 lat 6 lat 6 lat 6 lat 2 lata 2 lata
Dobrowolność lub
obowiązek
podania danych
DB OB OB OB OB DB DB
Odbiorcy danych brak
Firmy kurierskie i pocztowe
Firmy
kurierskie i
pocztowe
brak brak brak brak
LEGANDA:
DB – dobrowolność, OB
– obowiązek.
12. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
PROFESSIONAL SECURITY Sp. z o. o. z siedzibą w Łódź ul. Zbąszyńska 13 Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS: 0000408617 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego. Nip: 7262663024 Regon: 365848291
14. W przypadku, gdy dane są pobierane dobrowolnie odmowa ich podania powoduje brak możliwości dokonania
określonej w procesie czynności.
Dokumenty: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Edycja: 2020-01-20

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Usługodawcę może dotyczyć:
a. imion i nazwisk,
b. telefonów kontaktowych,
c. adresu e-mail,
d. kodu pocztowego,
e. tematu i treści widomości,
f. zgód na przetwarzanie danych osobowych.
2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z
poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie
dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych
podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b. naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego,
mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego,
Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia
i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu
teleinformatycznego.
6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane
w tajemnicy która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez
Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są
publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje
przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy
obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
7. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie
nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia
i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 8. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze
stanem faktycznym.
9. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres
Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zaleca się
podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego
reklamacji.
10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia.
11. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek
wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie
koniecznym do realizacji następujących celów:
a. dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz
regulaminu,
b. stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa.
12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
PROFESSIONAL SECURITY Sp. z o. o. z siedzibą w Łódź ul. Zbąszyńska 13 Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS: 0000408617 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego. Nip: 7262663024 Regon: 365848291
Dokumenty: Polityka plików „cookies” Edycja: 2020-01-20
Polityka plików „cookies”
1. Strona internetowa protcam.pl i jej subdomeny nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z
wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze strony
internetowej professionalsecurity.pl i jej subdomen. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies oraz uzyskującym do nich
dostęp jest Professional Security Sp. z o.o. 91-342 Łódź ul. Zbąszyńska 13.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania
ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Usługobiorcę.
6. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. wydajnościowe - pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu;
b. funkcjonalne - pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Usługobiorcę ustawień i
personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy.
Usługobiorcy strony internetowej professionalsecurity.pl i jej subdomen mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
Polityka prywatności Google

Google eksperymentuje z nowymi sposobami wyświetlania i pomiaru reklam cyfrowych w sposób, który lepiej chroni prywatność użytkowników online. Właśnie w tym celu wprowadziliśmy w Chrome Piaskownicę prywatności. Użytkownicy biorący udział w testach origin Piaskownicy prywatności w Chrome mogą oglądać trafne reklamy od Google dobrane na podstawie danych z Topics lub FLEDGE udostępnionych lub przechowywanych w przeglądarce. Google może też mierzyć skuteczność reklam za pomocą danych z raportów atrybucji udostępnionych lub przechowywanych w przeglądarkach. Więcej informacji o Piaskownicy prywatności
Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług

Wiele witryn i aplikacji korzysta z usług Google, by podwyższać jakość dostarczanych treści i oferować je bezpłatnie. Po integracji z naszymi usługami te witryny i aplikacje udostępniają informacje Google.

Na przykład gdy użytkownik odwiedza witrynę, która wykorzystuje usługi reklamowe (takie jak AdSense) lub narzędzia analityczne (takie jak Google Analytics) albo zamieszcza treści wideo z YouTube, przeglądarka automatycznie wysyła pewne dane do Google. Może to być URL odwiedzanej strony internetowej lub adres IP użytkownika. Możemy też zapisać pliki cookie w przeglądarce lub odczytać takie pliki już w niej zapisane. Aplikacje, które wykorzystują usługi reklamowe Google, udostępniają też Google informacje, takie jak nazwa aplikacji i unikalny identyfikator reklam.

Google wykorzystuje informacje udostępniane w witrynach i aplikacjach do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w Google oraz witrynach i aplikacjach naszych partnerów. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, by dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane w każdym z tych celów. Zajrzyj też na naszą stronę Reklamy, by dowiedzieć się więcej o reklamach Google, o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane na potrzeby reklam i jak długo Google przechowuje te dane.

Nasza Polityka prywatności opisuje podstawy prawne, na których opiera się Google, przetwarzając informacje o użytkownikach. Możemy na przykład przetwarzać te informacje za zgodą użytkowników lub w celu realizacji uzasadnionych interesów, takich jak świadczenie, utrzymywanie i rozwijanie naszych usług tak, by spełniały oczekiwania użytkowników.

Czasami witryny i aplikacje, które udostępniają nam informacje, proszą o Twoją zgodę, zanim nam je przekażą. W witrynie może się na przykład pojawić baner z prośbą o zgodę na przetwarzanie przez Google informacji zbieranych przez witrynę. W tej sytuacji będziemy przetwarzać Twoje informacje zgodnie z celami wymienionymi w treści zgody wyrażonej przez Ciebie w witrynie lub aplikacji, a nie w oparciu o podstawy prawne opisane w Polityce prywatności Google. Jeśli chcesz zmienić lub wycofać swoją zgodę, zrób to w witrynie lub aplikacji, w której zgoda została udzielona.
Personalizacja reklam

Jeśli personalizacja reklam jest włączona, Google wykorzysta Twoje dane, by dostosować reklamy do Twoich potrzeb. Na przykład sklep internetowy z rowerami górskimi może korzystać z usług reklamowych Google. Po wizycie na tej stronie możesz zobaczyć reklamę rowerów górskich na innych stronach, które pokazują reklamy wyświetlane przez Google.

Jeśli personalizacja reklam jest wyłączona, Google nie będzie zbierać ani wykorzystywać informacji o Tobie, by utworzyć profil reklamowy lub personalizować wyświetlane reklamy. Reklamy będą się wyświetlać, ale nie będą dostosowane do Twoich potrzeb. Mogą być związane z tematem przeglądanej witryny lub aplikacji, aktualnie wyszukiwanymi hasłami lub Twoją ogólną lokalizacją, ale nie z Twoimi zainteresowaniami ani historią wyszukiwania czy przeglądania. Twoje dane mogą być nadal wykorzystywane w innych celach wymienionych powyżej, np. do pomiaru skuteczności reklam i ochrony przed oszustwami lub nadużyciami.

Podczas korzystania z witryny lub aplikacji, która używa usług Google, możesz zobaczyć pytanie, czy chcesz oglądać spersonalizowane reklamy wyświetlane przez różne firmy, w tym przez Google. Niezależnie od wybranej opcji Google nie będzie personalizować reklam, jeśli masz wyłączone ustawienie personalizacji reklam lub jeśli funkcja wyświetlania reklam spersonalizowanych nie obejmuje Twojego konta.

Informacje, na podstawie których wybieramy dla Ciebie reklamy, możesz sprawdzić i kontrolować w ustawieniach reklam.
Jak można kontrolować informacje gromadzone przez Google w tych witrynach i aplikacjach

Oto niektóre sposoby kontrolowania informacji wysyłanych przez Twoje urządzenie, gdy odwiedzasz witryny lub używasz aplikacji, które korzystają z usług Google:

    Ustawienia reklam pomagają kontrolować reklamy, które zobaczysz w usługach Google (takich jak wyszukiwarka Google czy YouTube) albo w witrynach innych niż Google i aplikacjach korzystających z usług reklamowych Google. Dzięki nim możesz się też dowiedzieć, jak wybierane są reklamy dla konkretnego użytkownika, zrezygnować z personalizacji reklam lub zablokować określonych reklamodawców.
    Jeśli zalogujesz się na swoje konto Google, w zależności od jego ustawień, na stronie Moja aktywność możesz przeglądać i kontrolować dane, które powstają, gdy korzystasz z usług Google. Mogą to być na przykład informacje zbierane z odwiedzonych przez Ciebie witryn i używanych aplikacji. Możesz je przeglądać według daty lub tematu, a także usuwać swoją aktywność w całości lub części.
    Wiele witryn i aplikacji korzysta z Google Analytics, dzięki czemu ich właściciele mogą poznać preferencje użytkowników. Aby zablokować Analytics w przeglądarce, możesz zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dowiedz się więcej o Google Analytics i ochronie prywatności.
    Tryb incognito w Chrome umożliwia przeglądanie internetu bez zapisywania danych witryn oraz plików w historii przeglądarki lub konta (chyba że się zalogujesz). Pliki cookie są usuwane po zamknięciu wszystkich okien i kart incognito, a zakładki i ustawienia są przechowywane do momentu ich usunięcia. Dowiedz się więcej o plikach cookie.
    Wiele przeglądarek, w tym Chrome, umożliwia blokowanie plików cookie innych firm. Możesz też usunąć istniejące pliki cookie z poziomu przeglądarki. Dowiedz się więcej o zarządzaniu plikami cookie w Chrome.

Web Analytics